ਅਧਿਆਇ 1: UIDAI ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

maximum of 30 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ਅਧਿਆਇ 1: UIDAI ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਅਧਿਆਇ 1 ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੈਮੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course