ਅਧਿਆਇ 3: ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਟਾਫ

maximum of 25 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ਅਧਿਆਇ 3: ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਟਾਫ

ਅਧਿਆਇ 3 ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੈਮੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਪ੍ਰਸ਼ਨ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course