ਅਧਿਆਇ 4 : ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

maximum of 51 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ਅਧਿਆਇ 4 : ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ / ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਅਧਿਆਇ 4 ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੈਮੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ 51 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ