ਅਧਿਆਇ 5 : ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ

maximum of 70 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ਅਧਿਆਇ 5 : ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ

ਅਧਿਆਇ 5 ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੈਮੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਪ੍ਰਸ਼ਨ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course