ਅਧਿਆਇ 7: ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

maximum of 85 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ਅਧਿਆਇ 7: ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਧਿਆਇ 7 ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੈਮੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 85 ਪ੍ਰਸ਼ਨ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course