ਅਧਿਆਇ 8: ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

maximum of 24 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ਅਧਿਆਇ 8: ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਅਧਿਆਇ 8 ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੈਮੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਪ੍ਰਸ਼ਨ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course