ਅਧਿਆਇ 9: ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਟਾਫ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

maximum of 90 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ਅਧਿਆਇ 9: ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਟਾਫ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਧਿਆਇ 9 ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੈਮੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਇਸ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਪ੍ਰਸ਼ਨ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course