પ્રકરણ 5 : વસ્તી વિષયક અને બાયોમેટ્રિક વિગતો મેળવવી

maximum of 70 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

પ્રકરણ 5 : વસ્તી વિષયક અને બાયોમેટ્રિક વિગતો મેળવવી

પ્રકરણ 5 આધાર પરીક્ષા અંગ્રેજી ડેમો મોક ટેસ્ટ પ્રેક્ટિસ પ્રશ્નોના સેટના આ મોડ્યુલમાં મહત્તમ 70 પ્રશ્નોની સંખ્યા

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course