પ્રકરણ 7: નોંધણીની ગુણવત્તા પર નોંધણી ઓપરેટર અને સુપરવાઇઝર માટે માર્ગદર્શિકા

maximum of 85 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

પ્રકરણ 7: નોંધણીની ગુણવત્તા પર નોંધણી ઓપરેટર અને સુપરવાઇઝર માટે માર્ગદર્શિકા

પ્રકરણ 7 આધાર પરીક્ષા અંગ્રેજી ડેમો મોક ટેસ્ટ પ્રેક્ટિસ પ્રશ્નોના સેટના આ મોડ્યુલમાં મહત્તમ 85 પ્રશ્નોની સંખ્યા

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course