પ્રકરણ 9: ગ્રાહક સંતોષ સુધારવા અને છેતરપિંડી ટાળવા માટે નોંધણી સ્ટાફ માટે માર્ગદર્શિકા

maximum of 90 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

પ્રકરણ 9: ગ્રાહક સંતોષ સુધારવા અને છેતરપિંડી ટાળવા માટે નોંધણી સ્ટાફ માટે માર્ગદર્શિકા

પ્રકરણ 9 આધાર પરીક્ષા અંગ્રેજી ડેમો મોક ટેસ્ટ પ્રેક્ટિસ પ્રશ્નોના સેટના આ મોડ્યુલમાં મહત્તમ 90 પ્રશ્નોની સંખ્યા

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course