அத்தியாயம் 5 : மக்கள்தொகை மற்றும் பயோமெட்ரிக் விவரங்களைப் பதிவு

maximum of 70 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

அத்தியாயம் 5 : மக்கள்தொகை மற்றும் பயோமெட்ரிக் விவரங்களைப் பதிவு

அத்தியாயம் 5 இன் இந்த தொகுதியில் அதிகபட்சமாக 70 கேள்விகள் ஆதார் தேர்வு

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course