அத்தியாயம் 7: பதிவு ஆபரேட்டர் மற்றும் மேற்பார்வையாளருக்கான பதிவுத் தரம்

maximum of 85 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

அத்தியாயம் 7: பதிவு ஆபரேட்டர் மற்றும் மேற்பார்வையாளருக்கான பதிவுத் தரம்

அத்தியாயம் 7 ஆதார் தேர்வின் இந்த தொகுதியில் அதிகபட்சமாக 85 கேள்விகள்

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course