அத்தியாயம் 9: வாடிக்கையாளரின் திருப்தியை மேம்படுத்துவதற்கும்

maximum of 90 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

அத்தியாயம் 9: வாடிக்கையாளரின் திருப்தியை மேம்படுத்துவதற்கும்

அத்தியாயம் 9 ஆதார் தேர்வின் இந்த தொகுதியில் அதிகபட்சமாக 90 கேள்விகள்

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course