అధ్యాయం 6 : మినహాయింపు నిర్వహణ

maximum of 40 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

అధ్యాయం 6 : మినహాయింపు నిర్వహణ

అధ్యాయం 6 యొక్క ఈ మాడ్యూల్‌లో గరిష్ట సంఖ్య 40 ప్రశ్నలు ఆధార్ పరీక్ష ఇంగ్లీష్ డెమో మాక్ టెస్ట్

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course