అధ్యాయం 7: నమోదు నాణ్యతపై నమోదు ఆపరేటర్ మరియు సూపర్‌వైజర్ కోసం మార్గదర్శకాలు

maximum of 85 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

అధ్యాయం 7: నమోదు నాణ్యతపై నమోదు ఆపరేటర్ మరియు సూపర్‌వైజర్ కోసం మార్గదర్శకాలు

అధ్యాయం 7 ఆధార్ పరీక్ష యొక్క ఈ మాడ్యూల్‌లో గరిష్ట సంఖ్య 85 ప్రశ్నలు ఇంగ్లీష్ డెమో మాక్ టెస్ట్

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course