చాప్టర్ 5 : జనాభా మరియు బయోమెట్రిక్ వివరాలను సంగ్రహించడం

maximum of 70 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

చాప్టర్ 5 : జనాభా మరియు బయోమెట్రిక్ వివరాలను సంగ్రహించడం

అధ్యాయం 5 యొక్క ఈ మాడ్యూల్‌లో గరిష్ట సంఖ్య 70 ప్రశ్నలు ఆధార్ పరీక్ష ఇంగ్లీష్ డెమో మాక్ టెస్ట్

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course