చాప్టర్ 9: కస్టమర్ సంతృప్తిని మెరుగుపరచడానికి మరియు మోసాన్ని నివారించడానికి నమోదు

maximum of 24 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

అధ్యాయం 8: నేరాలు మరియు జరిమానాలు

అధ్యాయం 8 యొక్క ఈ మాడ్యూల్‌లో గరిష్ట సంఖ్య 24 ప్రశ్నలు ఆధార్ పరీక్ష ఇంగ్లీష్ డెమో మాక్ టెస్ట్

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course