ಅಧ್ಯಾಯ 1: UIDAI ಮತ್ತು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಪರಿಚಯ

maximum of 30 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ಅಧ್ಯಾಯ 1: UIDAI ಮತ್ತು ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಪರಿಚಯ

ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ 30 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಧಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೆಮೊ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course