ಅಧ್ಯಾಯ 3 : ಆನ್-ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

maximum of 25 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ಅಧ್ಯಾಯ 3 : ಆನ್-ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಅಧ್ಯಾಯ 3 ರ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ 25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಧಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೆಮೊ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course