ಅಧ್ಯಾಯ 5 : ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು

maximum of 70 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ಅಧ್ಯಾಯ 5 : ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು

ಅಧ್ಯಾಯ 5 ರ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ 70 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಧಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೆಮೊ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course