ಅಧ್ಯಾಯ 6 : ವಿನಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

maximum of 40 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ಅಧ್ಯಾಯ 6 : ವಿನಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಅಧ್ಯಾಯ 6 ರ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ 40 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಧಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೆಮೊ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course