ಅಧ್ಯಾಯ 7: ದಾಖಲಾತಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ

maximum of 85 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ಅಧ್ಯಾಯ 7: ದಾಖಲಾತಿ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ

ಅಧ್ಯಾಯ 7 ರ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ 85 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಧಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೆಮೊ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course