ಅಧ್ಯಾಯ 8: ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳು

maximum of 24 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ಅಧ್ಯಾಯ 8: ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳು

ಅಧ್ಯಾಯ 8 ರ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ 24 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಧಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೆಮೊ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course