ಅಧ್ಯಾಯ 9: ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದಾಖಲಾತಿ

maximum of 90 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

ಅಧ್ಯಾಯ 9: ಗ್ರಾಹಕರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ದಾಖಲಾತಿ

ಅಧ್ಯಾಯ 9 ರ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ 90 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಧಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೆಮೊ

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course