അധ്യായം 1: യുഐഡിഎഐ, ആധാർ എന്നിവയിലേക്കുള്ള ആമുഖം

maximum of 30 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

അധ്യായം 1: യുഐഡിഎഐ, ആധാർ എന്നിവയിലേക്കുള്ള ആമുഖം

ചാപ്റ്റർ 1 ആധാർ പരീക്ഷയുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിലെ പരമാവധി 30 ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് ഡെമോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ സെറ്റ്

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course