അധ്യായം 2: രജിസ്ട്രാർമാർ, എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികൾ, എൻറോൾമെന്റ് സ്റ്റാഫ്

maximum of 95 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

അധ്യായം 2: രജിസ്ട്രാർമാർ, എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികൾ, എൻറോൾമെന്റ് സ്റ്റാഫ്

അധ്യായം 2 ആധാർ പരീക്ഷയുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പരമാവധി 95 ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് ഡെമോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course