അധ്യായം 5 : ഡെമോഗ്രാഫിക്, ബയോമെട്രിക് വിശദാംശങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു

maximum of 70 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

അധ്യായം 5 : ഡെമോഗ്രാഫിക്, ബയോമെട്രിക് വിശദാംശങ്ങൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു

അദ്ധ്യായം 5 ആധാർ പരീക്ഷയുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പരമാവധി 70 ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് ഡെമോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course