അധ്യായം 6 : ഒഴിവാക്കൽ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

maximum of 40 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

അധ്യായം 6 : ഒഴിവാക്കൽ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ

അദ്ധ്യായം 6 ആധാർ പരീക്ഷയുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പരമാവധി 40 ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് ഡെമോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course