അധ്യായം 9: ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും തട്ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമുള്ള എൻറോൾമെന്റ് സ്റ്റാഫിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

maximum of 90 points
Rank Name Submit on Points Result
Table is loading
No data available

അധ്യായം 9: ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും തട്ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമുള്ള എൻറോൾമെന്റ് സ്റ്റാഫിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

അധ്യായം 9 ആധാർ പരീക്ഷയുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിലെ പരമാവധി 90 ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് ഡെമോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പരിശീലന ചോദ്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി

Join WhatsApp Group
Digital Productr Selling Course